Opština Kula usvojila novu strategiju socijalne zaštite

Share

Opština Kula je dobila sredstva za realizaciju projekta „Aktivni Inkluzivni servis Kula“, u okviru programa „Podrške Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji“ koji finansira Evropska unija a implementira Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge UNOPS.

Nosilac projekta je Opština Kula, a realizuje ga u partnertstvu sa Udruženjem za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Opštine Kula “Plava ptica” i Centrom za socijalni rad Opštine Kula. Opšti cilj projekta je da doprinese povećanju socijalne inkluzije najosetljivijeg stanovništva u opštini Kula tako što će im omogućiti da žive dostojanstveno i aktivno učestvuju u društvu.

Specifični cilj projekta je poboljšanje uslova života mladih koji izlaze iz hraniteljske porodice, srodničke porodice ili institucija socijalne zaštite, osoba sa invaliditetom, i žena žrtava nasilja u opštini Kula, kroz obezbeđivanje adekvatnih rešenja za stanovanje i zapošljavanje dopunjenih inovativnim merama aktivnog uključivanja.

Ovim projektom Opština Kula je predvidela niz aktivnosti za unapređenje konteksta u kom će se u budućnosti odvijati implementacija mera aktivne inkluzije. Između ostalog, izrađena je i usvojena Strategija socijalne zaštite za trogodišnji period 2023-2025.godina.

Strategija socijalne zaštite je razvijena u participativnom procesu u kojem je učestvovao Odbor za aktivnu inkluziju Kula (AktIS Kula odbor) i predstavnici svih relevantnih lokalnih zainteresovanih strana, po radnim podgrupama. Predstavnici korisnika su bili uključeni u sve faze procesa planiranja, uključujući mapiranje njihovih potreba. Odbor za aktivnu inkluziju Kula je rešenjem Predsednika Opštine je dobio i funkciju radne grupe za izradu Strategije socijalne zaštite, u skladu sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije, za period 2023-2025. godine.

Cilj Strategije je stvaranje osnove za dalji sistematski pristup razvoju socijalne zaštite nalokalnom nivou. Ovaj dokument je uključio sve principe na kojima je ovaj projekat zasnovan, pre svega principe dobrog upravljanja: odgovornost/vladavinu prava, transparentnost, učešće, nediskriminaciju i jednakost, kao i efikasnost i efektivnost.

Prethodni Strateški plan razvoja socijalne zaštite u Opštini Kula odnosio se na period 2008-2012. godine i doneo je značajne, vidljive promene na lokalnom nivou. Nadamo se da će i novi Strateški plan doprineti da se usluge socijalne zaštite razvijaju, te da naši građani osete unapređenje u kvalitetu života svih posebno osetljivih rgupa stanovništva. Zahvaljujemo se svima koji su doprineli i verujemo da ćemo zajedno uspešno realizovati i naš novi opštinski plan.

 

izvor: kula.rs

Leave A Reply