Održana 10. sednica Skupštine opštine Kula

Share

Budžet opštine bio je predmet prve dve tačke dnevnog reda desete sednice Skupštine opštine Kula. Prvu tačku, Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Kula za 2023. godinu obrazložio je Zoran Vignjević, rukovodilac Odeljenja za finansije i privredu. Govoreći o ovoj tački, za reč se javio predsednik opštine Kula, Damjan Miljanić, koji je istakao da su opredeljena sredstva za završetak dela kanalizacije u Crvenki, kao i to da su predviđena sredstva za zamenu kotlarnice u Domu zdravlja u Kuli, čime se nastavlja proces prelaska sa mazuta i uglja na gas, čime će gotovo sve javne ustanove preći na ekološki prihvatljive energente.
Takođe, opredeljena su i sredstva za nastavak izgradnje staze pored kanala u naseljenim mestima Kula i Crvenka. Miljanić je obavestio odbornike da je predata projektna dokumentacija i da su odobrena sredstva za rekonstrukciju stare zgrade policije, koja će imati potpuno novu namenu, pre svega u vidu biblioteke i muzeja. Odbornici opozicije istakli su da je izvršna lokalna vlast prihvatila deo njihovih inicijativa, što je pohvalno. Sa druge strane, istakli su da je cifra namenjena za nabavku sadnica koje će biti posađene u okolini Sportskog centra u Kuli prevelika. Takođe, postavili su pitanje projekta izgradnje pešačko-biciklističke staze u ulici Maršala Tita u Kuli i finansiranja iste. Odgovarajući na izlaganje opozicionih odbornika, predsednik opštine Kula, Damjan Miljanić, rekao je vrednost svih projekata rezultat analize licenciranih projektanata koji nisu članovi bilo koje političke partije i da je najvažnije to da se svaki projekat uradi na najbolji mogući način, sa transparentnim prikazom svih troškova. Istakao je da lokalna samouprava ulaže u kapitalne objekte i investiciona održavanja, kao i to da je izgrađeno više dečijih igrališta nego u prethodnih dvadeset godina.
Prva tačka dnevnog reda desete sednice, nakon rasprave, usvojena je većinom glasova odbornika. Druga tačka dnevnog reda takođe je direktno bila vezana za budžet. Konkretno, u pitanju je bio Predlog Odluke o konsolidovanom Završnom računu budžeta opštine Kula za 2022. godinu i Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Kula za 2022. godinu. U okviru ove tačke dnevnog reda, odbornici opozicije su postavili pitanja u domenu atarskih puteva i pošumljavanja. Takođe, odbornici opozicije osvrnuli su se i na revizorski izveštaj koji, po njima, sadrži određene nepravilnosti. Predsednik opštine Kula, Damjan Miljanić, istakao je da je budžet za održavanje atarskih puteva nešto manji iz opravdanih razloga, s obzirom da su velike površine državne zemlje obuhvaćene restitucijom. Kada je reč o pošumljavanju, Miljanić je rekao da se sadnice koje su posađene redovno održavaju i da je tačno da ima sadnica koje se nisu primile, ali one se pravovremeno menjaju adekvatnim sadnicama. Kao i prva tačka, koja je takođe vezana za budžet, i druga tačka je usvojena većinom glasova.

Objedinjeno se raspravljalo, a posebno odlučivalo o tačkama tri i četiri dnevnog reda, to jest o javno-privatnim partnerstvima u oblastima sistema javnog osvetljenja i dugoročne isporuke toplotne energije iz novoinstalisanih kotlova na gas, koje su usvojene većinom glasova odbornika.

Nakon ovih tačaka, usvojen je i Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju solarne elektrane „Equinox Power“ na teritoriji katastarskih opština Sivac i Crvenka. Objedinjena rasprava i posebno odlučivanje takođe je bilo od tačaka šest do deset, a koje su bile neposredno vezane za otuđenje nepokretnosti u javnoj svojini opštine Kula. Akcenat u okviru ovih tačaka stavljen je na Predlogu Odluke o otuđenju stanova iz javne svojine bez naknade, a koje su prethodno dodeljene u zakup ratnim vojnim invalidima i porodicama palih boraca.

Važno je napomenuti da je ovu tačku obeležio konsenzus prisutnih odbornika, te je ona jednoglasno usvojena. Jedanaesta i dvanaesta tačka u neposrednoj su vezi sa oblašću socijalne zaštite, te su tako većinom glasova usvojeni Predlog Odluke o ostvarivanju prava i usluga u oblasti socijalne zaštite iz nadležnosti opštine Kula i Predlog Odluke o izmenama Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom. Kada su u pitanju ostale tačke dnevnog reda, na dnevnom redu bili su Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o obavljanju komunalnih delatnosti i Predlog Odluka o usvajanju izveštaja o radu ustanova čiji je osnivač opština Kula za 2022. godinu.

Takođe, većinom glasova usvojeni su i Predlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za područje opštine Kula za 2023. godinu i Predlog Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Kula za 2023. godinu. Nekoliko tačaka se odnosilo na kadrovska rešenja u stalnim i posebnim radnim telima u SO Kula, kao i u ustanovama čiji je osnivač opština Kula. Nakon poslednje tačke, koja se odnosi na odbornička pitanja, deseto zasedanje Skupštine opštine Kula je zaključeno.

Info: vojvodjanski.com

Leave A Reply